BEWONERSCOMMISSIE

“Holle Kamp”

Opgericht 29 april 2004

 

STICHTING BEWONERSCOMMISSIE HOLLE KAMP

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(2e uitgave d.d. 24 september 2012)

 

Het bestuur van de Stichting Bewonerscommissie Holle Kamp

·        gelet op artikel 10 van de statuten

·        besluit vast te stellen het

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de Stichting Bewonerscommissie Holle Kamp

 Begripsbepalingen

Artikel 1.

Dit huishoudelijk reglement verstaat onder:

a. statuten: de statuten van de Stichting Bewonerscommissie Holle Kamp;

b. bestuur: het bestuur zoals genoemd in artikel 3 van de statuten;

Artikel 2. Benoemen en aftreden bestuursleden

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie (3) bestuurders.

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3. De bestuurders worden benoemd voor onbeperkte tijd. Een afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 3. Taken bestuursleden

Artikel 3.a. Taak voorzitter

1. De voorzitter bepaalt de dag, de plaats en het aanvangsuur van de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda van iedere vergadering vast en draagt er zorg voor dat punten, die door de overige bestuursleden vóór het verzenden van de uitnodiging voor een vergadering zijn ingebracht, aan de agenda worden toegevoegd.

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en bepaalt de orde van de vergaderingen.

Artikel 3.b. Taak secretaris

1. De secretaris is belast met het verzorgen van de correspondentie van het bestuur en draagt zorg voor de archivering van de stukken met in achtneming van de bepalingen van de Archiefwet 1995.

2. De secretaris stelt van het verhandelde ter vergadering notulen en een besluitenlijst op en draagt er zorg voor dat de notulen en besluitenlijst ter vaststelling voor de eerstvolgende vergadering worden geagendeerd.

Artikel 3.c. Taak penningmeester

De penningmeester voert het financiële beheer van de stichting met inachtneming van de regels die hiervoor door het bestuur zijn vastgesteld.

Artikel 4. Werkgroepen

Artikel 4.a. Instellingsbesluit werkgroepen

1. Het bestuur kan werkgroepen zoals bedoeld in artikel 8 punt 4 van de statuten instellen en te allen tijde opheffen.

2. Bij het besluit tot instelling van een werkgroep regelt het algemeen bestuur:

a. de taak van de werkgroep;

b. de bevoegdheden van de werkgroep;

c. het aantal leden;

d. de duur waarvoor de werkgroep is ingesteld;

e. al hetgeen het in verband met de taak en uitvoering van de werkzaamheden van de werkgroep nodig oordeelt.

Artikel 4.b. Benoeming leden werkgroepen

1. Het bestuur benoemt de leden en voorzitter van de werkgroep. De leden van een werkgroep worden benoemd voor de duur waarvoor de werkgroep is ingesteld, doch met een maximum van drie jaar. Behoudens bijzondere omstandigheden kan een werkgroeplid slechts eenmaal voor een zelfde termijn worden herbenoemd.

2. Het bestuur kan, indien het zulks met het oog op een goede taakvervulling van een werkgroep nodig oordeelt, adviseurs benoemen, die aan de werkzaamheden van de werkgroep deelnemen.

Artikel 5. Wijziging huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De voorzitter brengt wijzigingen van het huishoudelijk reglement ter kennis van de commissieleden.

Artikel 6. Onvoorziene situaties

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter, gehoord de overige bestuursleden.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop het bestuur het huishoudelijk reglement heeft vastgesteld.

Veenendaal, 8 oktober 2012

 

De secretaris,                                       de voorzitter

w.g. Dhr. P.A. Schreuders                                 w.g. Dhr. C. van Stempvoort