STICHTING BEWONERSCOMMISSIE HOLLE KAMP

Opgericht 29 april 2004

JAARVERSLAG 2017

 

Inleiding

Voor U ligt het dertiende jaarverslag van de Stichting Bewonerscommissie Holle Kamp (St. BCHK) over het jaar 2017.

De St. BCHK is opgericht op 29 april 2004.

Doelstelling St. BC Holle Kamp

St. BCHK heeft zich bij de oprichting tot doel gesteld de leefbaarheid en het woonplezier in de wijk Molenbrug op een gewenst niveau te brengen en het voorkomen dat de buurt achteruit gaat.

Deze doelstelling handhaven wij nog steeds en dat zullen we ook scherp in de gaten houden.

Algemene beschouwing

Vanaf het nieuwe seizoen in september 2015 maken we gebruik van de vergaderruimte en de faciliteiten van het Huurdersvereniging Patrimonium

De bewonerscommissie Holle Kamp is per 14 maart 2012 een Stichting geworden en heten we vanaf die datum officieel ‘Stichting Bewonerscommissie Holle Kamp’.

Bestuurssamenstelling en ledenaantal

Aan het eind van 2017 bestond de St. BCHK uit een bestuur van 4 personen en 9 commissieleden, totaal dus 13 commissieleden.

In het bestuur zijn een tweetal mutaties ontstaan. De functie van voorzitter en secretaris is vacant geworden. We hebben echter deze plaatsen kunnen invullen door een interim voorzitter en is de secretaris bereidt gevonden tot het einde van het jaar aan te blijven.

We kunnen echter best nog wel een aantal leden gebruiken om de werkgroepen te versterken. Er is genoeg werk te doen in het nieuwe jaar dat voor ons ligt, helemaal nu, naar aanleiding van de uitslag van de gehouden enquête!

Werkgroepen

De St. BCHK bestaat eind 2017 uit 11 werkgroepen die bepaalde activiteiten organiseren en uitvoeren. Ieder werkgroep heeft een eigen coördinator. In deze werkgroepen zijn wel diverse mutaties opgetreden en ook zijn diverse werkgroepen gewisseld van activiteit.

De activiteiten in 2017 van St. BCHK

 

Activiteit + de voorbereiding

Aantal

1. Bestuursvergadering

6

2. Commissieledenvergadering

6

3. Vergadering verkeersgroep / Parkeervisie etc./Parkeren in de wijk

1

4. Enquête wijk Molenbrug (voorbereiding + uitvoering)

1

5. Voor- en Veiligheidsschouw

2

6. Schoonmaakactie met de scholen

1

7. Opmaken en bezorgen nieuwsbrieven

4

8. Verlichting etc. Gedenkpark de Oude Begraafplaats – gerealiseerd in 2016

1

9. Open Monumentendag + vergadering (15 bezoekers)

1

10.Bewonersavond + vergadering

2

11.Felicitatiedienst / welkom nieuwe bewoners door mevr. Nel Sjoer

26

12.Scholenoverleg met de drie scholen in de wijk

3

13.Website St. BCHK– aantal malen dat deze is bezocht.

De website wordt beheerd door dhr. Jan van Beek (www.hollekamp.nl)

7246

14. Samenwerking met BC ’t Goeie Spoor (Lampengietersweek!)

3

15. Thema avonden bijgewoond door leden St. BCHK

2

16. Overleg gemeente ivm plastic afval en containeropslag voor afval

1

17. Enquête burgerinitiatief 30-km zone in de hele wijk Molenbrug

2

18. WhatsAppgroepen

1

19. Overleg ivm sloop /nieuwbouw woningen Kostverloren

2

20, Herstellen samenwerking met buurthuis Sam Sam

2

21. Openen/sluiten hek Gedenkpark de Oude Begraafplaats

dagelijks

Samenwerking met overige instellingen

Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met de scholen Montessorischool Aan de Basis, Johannes Calvijnschool, Het Perron (CSV / ROC A12), gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice, Huurdersvereniging Patrimonium, Veenendaalse Woonstichting, Huurdersvereniging VWS, politie, bestuur Moskee Nasser en VEENS Welzijn. We hebben met alle genoemd instanties goede contacten.

Beveiliging in de wijk

In het jaar 2017 is in het voorjaar weer een wijkschouw gehouden.

Slotwoord

Dankzij de loyale medewerking van bestuur en commissieleden van St. BCHK en niet in het minst alle overige instellingen die genoemd zijn, hebben wij onze doelstelling zoveel als mogelijk kunnen realiseren.

Daarvoor onze hartelijke dank en wij zien het jaar 2018 met vertrouwen tegemoet.